REGULAMIN

CZYTAJ

REGULAMIN

TIME 4 SECRETS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Każda osoba przystępująca do gry oraz dokonująca rezerwacji terminu gry zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników gry. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej time4secrets.pl oraz w miejscu gry w sposób widoczny, umożliwiający zapoznanie się uczestnikom gry z jego treścią przed przystąpieniem do gry oraz dokonaniem rezerwacji.
 • Podczas gry w obiektach Time4Secrets uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi Time4Secrets.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa Time4Secrets ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie obiektu Time4Secrets, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 • Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas gry.
 • W przypadku pozostawienia jakichkolwiek przedmiotów przez uczestników gry obsługa Time4Secrets ma prawo skontaktować się z ich właścicielem. W przypadku braku odbioru pozostawionych przedmiotów, przedmioty zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich znalezienia przekazane właściwemu staroście lub policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
 • Zasady odpłatności uczestnictwa w grze podane są w cenniku zamieszczonym na stronie time4secrets.pl oraz w recepcji..
 • Umowa wykonywana jest przez jest Katarzynę Ceglarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shina4 Katarzyna Ceglarek, Os. Oświecenia 23, 61-206 Poznań, NIP: 6671696061, REGON: 362222697 zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

 1. REZERWACJE
 • Rezerwacji terminów można dokonać na stronie time4secrets.pl, telefonicznie, osobiście w obiekcie Timew4Secrets lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie www.lockme.pl.
 • Dokonując rezerwacji wskazać należy liczbę uczestników i kontakt do osoby dokonującej rezerwacji.
 • Rezerwacji można dokonać indywidualnie lub grupowo. Rezerwacje grupowe dotyczą przypadków zorganizowanych grup np. imprez integracyjnych, wieczorów kawalerskich i innych spotkań towarzyskich, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia.
 • Osoba dokonująca rezerwacji grupowej, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia, zobowiązana jest do uiszczenia zadatku w wysokości 90% ceny wskazanej w cenniku na konto Time4Secrets najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W przypadku braku odnotowania na rachunku Time4Secrets środków w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym rezerwacja zostanie anulowana.
 • W przypadku rezerwacji indywidualnej zapłata ceny zgodnie z cennikiem następuje w dniu gry gotówką w miejscu gry. Rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji jedynie gdy została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą. Po dokonaniu rezerwacji NIE MA możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum 24 h wcześniej przed planowaną grą, wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada. Jeśli rezerwacja nie była opłacona osoba rezerwująca ma obowiązek uregulować należność za grę w terminie 7 dni od daty zarezerwowanej gry. Dokonując rezerwacji osoba rezerwująca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za grę, poza przypadkami, gdy gra nie odbędzie się z winy organizatora.
 • W przypadku rezerwacji terminu za pośrednictwem portalu LockMe zapłata ceny następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu LockMe.
 • W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem portalu LockMe, możliwa jest rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji jedynie gdy została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe, NIE MA możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum 24 h wcześniej przed planowaną grą, wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 • W przypadku rezerwacji terminu gry tego samego dnia co dzień rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o jej potwierdzenie pod numerem telefonu: +48 784 294 067.
 • Obsługa Time4Secrets zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobą dokonującą rezerwacji w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed zarezerwowanym terminem.
 • Rezerwacje potwierdzane są RĘCZNIE, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o kontakt z obsługą Time4Secrets.

 

 1. VOUCHERY
 • Zakupu Vouchera (Prezentu) można dokonać wyłącznie osobiście w obiekcie Time4Secrets.
 • Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-4 osób.
 • Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
 • Dokonując zakupu Vouchera w obiekcie Time4Secrets, kupujący otrzyma Voucher w eleganckiej kopercie. Płatności za Voucher w obiekcie Time4Secrets można dokonać gotówką.
 • Realizacja Vouchera możliwa jest wyłączenie poprzez dokonanie rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem telefonu +48 784 294 067 lub osobiście w obiekcie Time4Secrets. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z kodem Vouchera.
 • Zmiana rezerwacji jest możliwa na 24 godziny przed planowaną. W przeciwnym przypadku Voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
 • Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • Termin ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.
 • Dane osobowe podawane przy zakupie Voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży Voucherów oraz potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

 

 1. ZASADY GRY
 • Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę. Płatność dotyczy jednej gry w jednego pokoju dla grupy. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.time4 secrets.pl
 • Gra odbywa się w jednym z czterech pokoi: Kolekcjoner, Cosa Nostra, Skarb Czarnobrodego i Krwawy Baron.
 • Istnieje możliwość zmiany języka gry z polskiego na język angielski. Możliwość zmiany języka występuje wyłącznie z chwilą dokonania rezerwacji.
 • Obiekt Time4Secrets zlokalizowany w Poznaniu na Os. Oświecenia nr 23 umożliwia jednoczesny udział w grze od 2 do 4 osób. Obiekt Time4Secrets zlokalizowany w Poznaniu na Os. Orła Białego nr 74 umożliwia jednoczesny udział w grze od 2 do 5 osób.
 • Minimalny wiek uczestników gry to 11 lat. Uczestnictwo w grze osób w wieku poniżej 11 lat jest możliwe wyłącznie pod opieką ich prawnych opiekunów.
 • W pokoju Kolekcjoner ze względu na specyfikę pokoju wyklucza się możliwość uczestnictwa w grze przez osoby poniżej 11 roku życia oraz kobiety w ciąży. Przebieg gry jest monitorowany.
 • Obsługa Time4Secrets jest upoważniona odmówić uczestnictwa w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Obiekty Time4Secrets nie są wyposażone w poczekalnie tylko małe pomieszczenie służące do wprowadzenia uczestników gry oraz do zapoznania ich z regulaminem, W związku z powyższym uczestnicy gry mogą przybyć do obiektów Time4Secrets nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem gry.
 • Specyfika gry oraz harmonogram rezerwacji w przypadku spóźnienia się uczestników gry na zarezerwowaną godzinę powoduje skrócenia czasu gry. W przypadku spóźnienia się uczestników gry powyżej 10 minut brak jest możliwości udziału w grze.
 • Czas gry wynosi 60 min bez możliwości wydłużenia czasu gry.
 • Udział w grze niewskazany jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, innego rodzaju lęki, w trakcie leczenia zdrowia psychicznego niezależnie od podłoża (psychiatrycznego lub psychologicznego), z problemami naczyniowo krążeniowymi lub innymi przeciwskazaniami medycznymi.
 • Gra może zostać przerwana w przypadku stwierdzenia przez obsługę Time4Secrets złego samopoczucia uczestnika gry lub innego zagrożenia dla uczestników gry.
 • Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz. W obiektach Time4Secrest obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania filmów video. Każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, kamerki sportowe itp. gracze zobowiązani są pozostawić w depozytach udostępnionych przez Time4Secrets, zamykanych na klucz. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Time4Secrets, że uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, gra zostaje natychmiast przerwana, a osoba korzystająca ze sprzętu wyproszona z pokoju. W przypadku braku możliwości kontynuacji gry ze względu na wyproszenie osoby korzystającej z urządzenia rejestrującego obraz obsługa Time4Secrets uprawniona jest do wyproszenia całej grupy.
 • Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności w korzystaniu z wyposażenia pokoi. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wyposażenia uczestnicy gry zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną Time4Secrets lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy zastosowane w obiektach Time4Secrets nie wymagają użycia siły.
 • Zabronione jest wnoszenie do obiektów Time4Secrets ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik gry wnosi ostre narzędzia lub przedmioty mogące zostać uznane za niebezpieczne do obiektu Time4Secrets, obsługa Time4Secrets jest uprawniona poprosić uczestnika gry o opróżnienie kieszeni lub innych miejsc potencjalnego przechowywania ostrych narzędzi lub przedmiotów niebezpiecznych. W przypadku braku zastosowania się do próśb obsługi Time4Secrest uczestnik gry może zostać poproszony o opuszczenie obiektu bez prawa zwrotu pieniędzy.
 • W obiektach Time4Secrets obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania otwartego ognia, oraz używania e-papierosów.
 • Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 • Time4Secrets nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników gry.
 • W uzasadnionych przypadkach zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Każdy uczestnik gry bezpośrednio po zakończonej grze ma prawo do złożenia reklamacji obsłudze Time4Secrets.
 • Time4Secrets jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację zawierającej decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia reklamacji uczestnik gry składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia reklamacji.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

POLITYKA RODO

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwacji oraz uczestników gry jest Katarzyna Ceglarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shina4 Katarzyna Ceglarek, Os. Oświecenia 23, 61-206 Poznań, NIP: 6671696061, REGON: 362222697.
 2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych z którym  można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@time4secrets.pl.
 3. Podane w formularzu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania usługi, tj. rezerwacji terminu gry, przygotowania jej przebiegu, kontaktu telefonicznego w przypadku konieczności potwierdzenia uczestników gry obecności w ustalonym terminie, ustalenia właściciela przedmiotów pozostawionych w miejscu gry, a także w przypadku dokonania przez uczestnika gry szkody ustalenia sprawcy i dochodzenia roszczeń.
 4. W przypadku rezerwacji telefonicznej, dane osobowe przekazywane są w formie ustnej. Wybierając tę formę rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3.
 5. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji miejsca gry oraz wizerunki uczestników gry. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
 6. W trakcie gry rejestrowane są wizerunki uczestników gry w celu umożliwienia obsłudze obiektów Timie4Secrets danych prawidłowego świadczenia usługi. Administrator danych po zakończeniu gry przechowuje i przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych przez okres 3 lat.
 7. Dane osobowe, z wyłączeniem wizerunków, będą przechowywane na serwerze strony Administratora danych przez okres niezbędny do poprawnego świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia, w którym odbyła się gra. Po tym czasie wszelkie dane zostaną usunięte.
 8. W celach promocyjnych świadczonych przez Administratora usług (w tym publikacji w serwisie Facebook), po zakończeniu gry, Administrator danych proponuje wykonanie pamiątkowego zdjęcia uczestnikom gry. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.